Báo giá phần mềm kế toán
 1. Giá mua mới:
 1. Gói thương mại dịch vụ, không có phân hệ giá thành: giá 4.500.000 đồng (1 mã số thuế) cho máy đầu tiền.
 2. Gói sản xuất, xây dựng (tất cả các phân hệ hiện có của phần mềm): giá 6.000.000 đồng (1 mã số thuế) cho máy đầu tiên.
 3. Gói dịch vụ (áp dụng cho đơn vị dịch vụ): bộ phận hỗ trợ không hỗ trợ cho từng công cty mà chỉ hỗ trợ cho người(đơn vị) đứng tên mua gói dịch vụ. Giá cho gói dịch vụ là 7.000.000 đồng cho 3 mã số thuế trên máy đầu tiên.
 • Cấp thêm mã số thuê (mã số thuế thứ 4 trở đi) phí 1.000.000 đồng cho 1 mã số thuế
 • Trường hợp khách dùng gói dịch vụ nhưng chưa đủ 3 mã số thuế thì những mã số thuế còn thiếu được cấp trong thời  hạn 30 ngày, sau 30 ngày thì tính phí như mã số thuế thứ 4 trở đi (1.000.000 đồng / 1 mã số thuế).
 1. Phí cho máy thứ 2 trở đi nếu cài cùng lúc với hợp đồng mua mới là 500.000 đồng cho 1 máy.
 1. Đối với gói bảo trì đầu tiên hoặc không liên tục hàng năm:
  1. 1.800.000 đồng cho máy  đầu tiên.
  2. 300.000 đồng cho mõi máy tiếp theo.
 2. Đối với gói bảo trì cho khách hàng duy trì hàng năm:
  1. 1.200.000 đồng cho máy đầu tiên.
  2. 300.000 đồng cho mõi máy tiếp theo.
 3. Phí cài thêm máy
  1. Nếu cài chung với hợp đồng mua mới thì 500.000 đồng cho 1 máy
  2. Sau này mới cài thì 1.000.000 đồng cho 1 máy
 4. Trường hợp máy hỏng cài lại: nếu còn trong hạn bảo hành của hợp đồng cài mới (12 tháng) thì được hỗ trợ cài lại miễn phí. Sau thời hạn bảo hành thì áp dụng phí theo trường hợp bảo trì hoặc cài thêm máy mới (khách hàng tự lựa chọn).
 5. Trường hợp công ty yêu cầu khách gia hạn bảo trì trong trường hợp.
  1. Cài lại phần mềm cho máy cài lại win
  2. Công ty đổi tên: mã số thuế không đổi.
  3. Đổi máy bỏ máy cũ thay máy mới: máy cũ phải còn phần mềm.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                               Người lập báo giá

 

                                                                                                                                             Nguyễn Thanh Tường

                                                                                                                                               SĐT: 097 447 1709